2024

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1- Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

2- Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met DeWarmte;

3- Dag: kalenderdag;

4- Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5- Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of DeWarmte in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7- DeWarmte: DeWarmte B.V. 

8- Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door DeWarmte georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9-Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en DeWarmte gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van DeWarmte

DeWarmte B.V.

Saturnusstraat 95

2516 AG Den Haag

Nederland

E: sales@dewarmte.nl

KVK: 77799925

BTW nummer: NL861150156B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van DeWarmte en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen DeWarmte en Consument.

2- Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij DeWarmte zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3- Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 - Het aanbod

1- Het aanbod is vrijblijvend. DeWarmte is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

2- Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als DeWarmte gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden DeWarmte niet.

3- Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4- Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. DeWarmte kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

5- Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

-- de totale prijs inclusief belastingen;

-- Het subsidiebedrag dat van toepassing is;

-- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

-- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

-- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

-- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;

-- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

Artikel 5 - De overeenkomst

1- De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2- Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt  DeWarmte onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door DeWarmte is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3- Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft DeWarmte passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal DeWarmte daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4- DeWarmte kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoording van de overeenkomst op afstand. Indien DeWarmte op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden

5- DeWarmte zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

-- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

-- de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

-- de in artikel 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij DeWarmte deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

-- de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is

6- Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

1- Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag waarop de koopovereenkomst is getekend. 

2- Er is geen herroepingsrecht van toepassing na installatie omdat het valt onder artikel 230.f.4: De levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken uit het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht. 

3- Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen kenbaar te maken aan DeWarmte. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. 

4- Indien klant gebruik wil maken van het herroepingsrecht kan DeWarmte kosten in rekening brengen. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de situatie en het moment van herroeping. 

A: Indien de klant, voordat de warmtepomp is geïnstalleerd gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden er geen kosten in rekening gebracht en worden alle reeds gedane betalingen binnen 14 dagen teruggestort. 

B: Indien de klant binnen de bedenktermijn, nadat de warmtepomp is geïnstalleerd herroept, mag DeWarmte kosten voor werkvoorbereiding, installatie en transport in rekening brengen.


Artikel 7 - De prijs

1- Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en onvoorziene installatiekosten.

Artikel 8 - Conformiteit en garantie

1- DeWarmte garandeert dat elke nieuwe warmtepomp 24 maanden na de oplevering is gedekt is tegen fabricage-, materiaal- en installatiefouten. Deze garantie is uitdrukkelijk beperkt tot het repareren of vervangen van de warmtepomp of onderdelen daarvan die gebreken vertonen en is de enige verhaalsmogelijkheid. Na een reparatie of vervanging die onder de garantie valt, wordt de garantieperiode niet verlengd. 

2- DeWarmte staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat DeWarmte er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

3- Een door DeWarmte verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover DeWarmte kan doen gelden.

4- De garantie geldt niet indien:

-- de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

-- de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van DeWarmte en/of op de verpakking behandeld zijn;

-- de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

1- DeWarmte zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen om de installatie op de afgesproken datum uit te voeren.

2- Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3- Alle installatie-termijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

4- In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal DeWarmte het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5- Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij DeWarmte tot het moment van installatie bij de consument.


Artikel 10 - Betaling

1- Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan zoals vermeld in het aanbod.

2- De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan DeWarmte te melden.

3- Betaling voor overige werkzaamheden, zoals bij onvoorziene complicaties, dient door de Klant te worden voldaan uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum

4- In geval van wanbetaling van de consument heeft DeWarmte behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

5- Indien de betaling niet tijdig wordt verricht, is DeWarmte gerechtigd de installatiewerkzaamheden van de Warmtepomp en de voorbereidingen daartoe, op te schorten totdat de betaling volledig is verricht.


Artikel 11 - Klachtenregeling

1- De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

2- Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 

3- Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

4- Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 12 - Geschillen

1- Op overeenkomsten tussen DeWarmte en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

1- DeWarmte is niet aansprakelijk voor schade, tenzij deze schade DeWarmte (of aangesloten installateurs kan worden toegerekend.

2- In geen geval is DeWarmte aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot winst- en omzetderving, gemist rendement en immateriële schade, van consument. DeWarmte is evenmin aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan een handelen of nalaten van de Consument of een door de Consument ingeschakelde derde.

Artikel 14 - Overmacht

1- Indien DeWarmte zich door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens de Klant kan houden, worden deze verplichtingen opgeschort tijdens deze situatie van overmacht. 

2- Als een situatie van overmacht langer dan 3 kalendermaanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In het geval van overmacht aan de kant van DeWarmte, heeft de Consument geen recht op compensatie of schadevergoeding.


Artikel 15 - Privacy

1-.DeWarmte respecteert de privacy van al haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de Consument  aan DeWarmte verschaft, worden verwerkt volgens de wettelijke voorschriften. 

2- Het privacybeleid van DeWarmte is te vinden op link.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

1- Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.